INTERNATIONELL CERTIFIERING

Licens och ackreditering

INTERNATIONELL CERTIFIERING

Licens och ackreditering

The Swedish Association for Holistic and Independent Psychoanalysis (SAHIP) är en organisation som främjar och reglerar den högsta standarden av psykoanalytisk praxis och fortbildning inom Sverige. SAHIP spelar en avgörande roll i att etablera riktlinjer för licensiering och kontinuerlig utbildning för yrkesverksamma inom det psykoanalytiska området.

SAHIP är en godkänd underorganisation till det internationella sällskapet: International society for applied psychoanalysis, ISAP.

Licensiering genom SAHIP är en värdefull markör för professionell kompetens och etik inom psykoanalytiskt orienterad psykoterapi. Att erhålla en licens från SAHIP bekräftar att en individ har uppfyllt de stränga kraven för utbildning, erfarenhet och etisk praxis som fastställts av organisationen. Detta säkerställer att de som söker psykoanalytisk hjälp kan vara trygga i vetskapen om att de samarbetar med en kvalificerad och pålitlig terapeut.

Fortbildning via SAHIP är en nödvändighet för att behålla och förnya licensen. Organisationen erbjuder regelbundna och varierade utbildningsmöjligheter som syftar till att hålla medlemmarna uppdaterade med de senaste utvecklingarna inom psykoanalys, samt främja fortsatt professionell tillväxt och utveckling. Denna betoning på kontinuerlig utbildning stärker inte bara terapeuternas kompetens utan också den övergripande standarden inom det psykoanalytiska fältet.

SAHIP:s engagemang för helhet och oberoende inom psykoanalys speglas i deras namn. Denna filosofi innebär att medlemmar uppmuntras att bedriva en holistisk och individanpassad terapeutisk praxis som tar hänsyn till klienternas unika behov och bakgrund. Detta främjar en sund och respektfull terapeut-klientrelation där klientens välbefinnande är i fokus.

I sammanfattning är SAHIP en auktoritativ organisation som spelar en avgörande roll inom det oberoende psykoanalytiska området i Sverige. Genom att etablera standarder för licensiering och kontinuerlig utbildning, samt genom att främja holistisk och individuell terapi, bidrar de till att skapa en gynnsam miljö för kvalificerad och etisk praxis inom psykoanalys.

Krav för erhållande av licens

Här är en lista över de krav som måste uppfyllas för att en individ skall kunna erhålla psykoterapi-licens från SAHIP inom ett professionellt terapifält som hypnoanalys eller psykoterapi. Dessa krav syftar till att säkerställa att terapeuter har den nödvändiga utbildningen, kompetensen och etiken för att ge högkvalitativ och ansvarsfull vård till sina klienter.

1. Utbildning: Minst två år av utbildning inom relevant terapimetod krävs. Denna skall fullbordas vid ett av SAHIP:s godkända utbildningsorgan.

2. Egenterapi: Genomgången terapi för att avtäcka egna känslomässiga och psykologiska processer, men framför allt för att minimera risken att omedvetet förväxla egna livsproblem och psykopatologi med klientens.

3. Klinisk Erfarenhet & Handledning: Ett minimum av 30 timmar i klientarbete och 15 timmar handledning från en av SAHIP godkänd utbildningsanalytiker, inom aktuell terapimetod krävs. Antal timmar kan variera beroende på typ av terapi. Syftet med denna punkt är att visa på förmågan att framgångsrikt arbeta med klienter och uppnå önskat resultat genom terapeutiska interventioner.

4. Fortbildning: För upprätthållande av licens krävs kontinuerlig utbildning och vidareutveckling inom valt terapifält i syfte att hålla sig uppdaterad med de senaste rönen och bästa praxis. Antal timmar fortbildning kan variera beroende på terapimetod. Minimum är 3 fortbildningstimmar per år för att uppräthålla licens. Denna fortbildning skall ges via en av SAHIP godkänd utbildare.

5. Etiskt uppförande: En förståelse för, och en avsikt att efterleva SAHIP:s etiska riktlinjer och praxis inom den valda terapimetoden. Detta inkluderar konfidentialitet, respekt för klienters värdighet och andra etiska principer.

Dessa krav är avsedda att säkerställa att terapeuter upprätthåller en hög professionell standard och bidrar till klienternas välbefinnande. Du som examinerats vid något av SAHIP:s utbildningsorgan behöver i praktiken ingen licens för att praktisera psykoterapi i Sverige. Det är emellertid vår förhoppning att de som examineras skall vara intresserade av att förstärka fältets trovärdighet och integritet genom uppträthållandet av en psykoterapi-licens utfärdad av SAHIP.