VAD ÄR TRAUMA?

VAD ÄR TRAUMA?

Ett trauma är en skada som du blivit utsatt för eller bevittnat som är så pass påfrestande och överväldigande av känslomässiga reaktioner att kroppen inte på ett naturligt sätt haft förmågan att läka och stabilisera sig själv. 

Den vanligaste konsekvensen är ett överaktiverat och ostabilt nervsystem som i sig gör att händelsen som var då fortfarande pågår nu i kroppen. 

Traumat/skadan gör alltså att kroppen tappar sin förmåga till självreglering.

På grund av att detta är grunden i traumat (alltså skadan mot nervsystemet) så jobbar vi främst med vad som kallas Bottom Up. Med Bottom Up menas att man jobbar med kroppen i första hand då det är där skada finns belägen och det är den som måste stabiliseras och finna sin förmåga till självreglering.

Vi alla har med oss genom evolutionen försvar som ligger i det autonoma nervsystemet och dessa är fight/flight, freeze och social engagement

Problemet med dessa försvarsmekanismer är inte att det finns utan att vi på grund av att någonting varit överväldigande inte haft möjlighet attfullgöra någon av dessa försvarsresponser på ett naturligt sätt. Det som händer när dessa responser inte får svara an riktigt på det som händer oss är att energin som skulle riktas utåt låser sig och hjärnan, nervsystemet och kroppens alarmknapp är ständig PÅ. Detta skapar i sin tur vad som kallas PTSD och C-PTSD som du kan läsa om längre ner.

Vi jobbar i terapi på ett mjukt sätt och där vi inte under några omständigheter trauma upprepar, alltså vi upplever inte traumat och alla de känslor som kommit med det på ett sätt som blir överväldigande.

Vi jobbar med att hjälpa dig lösa upp trauma och stress genom att du får hjälpa din kropp att finna självreglering där du får finna och skapa trygghet.

Vad är PTSD?

PTSD är en symptombeskrivning av symptom som uppkommer av en överväldigande händelse som kroppen inte funnit sig en väg ur. Detta gör att den överbelastning som blev då pågår nu. 

PTSD tillkom som diagnos i DSM – III efter att man bevittnat de långvariga konsekvenser som kom hos de soldater som deltagit i Vietnamkriget. Delar av PTSD kan uppkomma i direktkontakt med traumat men de flesta av symptomen uppkommer en tid efter och kan fortsätta och även utvecklas livet ut. Nedan följer en del av de symtom som kan uppkomma som ett resultat av traumat:

 • Hyperaktivitet
 • Konstant kontrollerande beteende
 • Ångest
 • Rädslan för att bli avvisade 
 • Rädslan för att tappa kontrollen
 • Att alltid vara beredd på fara
 • Avskyn mot den egna kroppen
 • Mardrömmar och Flashbacks
 • Oförmågan att fokusera
 • Migrän
 • Fibromyalgi
 • Känslan av hjälplöshet och uppgivenhet
 • Irritabilitet
 • Ätstörningar
 • Tvång

Upp till 25% av de som varit med om ett en livshotande, svår och/eller överväldigande situation bedöms få PTSD. 

Vad är C-PTSD?

Också kallat utvecklingstrauma

Forskare fann i DSM – IV att PTSD som diagnos inte omfattade hela problembilden hos de personer som varit utsattför komplextrauma. Med komplext trauma menas trauman i barndomen tex. vanvård, övergrepp och omsorgssvikt. Komplex trauma handlar om skada som äger rum över tid och behöver nödvändigtvis inte utgöra samma skada som enskild händelse. 

Redo att ta ditt första steg?